۰۵شهریور/۹۹

دستگیری متخلفین شکار یک رأس بز کوهی در شهرستان دزفول

در پی گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب چهار نفر متخلف شکار غیر مجاز یک رأس بز کوهی دستگیر و از آنان بخشی از لاشه بز شکار شده کشف و  پرونده متهمین جهت بررسی به مراجع قضایی ارسال گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در راستای انجام وظایف اداری ضمن گشت و کنترل اجرایی در مناطق تحت مدیریت و آزاد شهرستان دزفول با برخورداری از اشراف اطلاعاتی به تخلفات زیست محیطی با فوریت واکنش نشان خواهد داد».

لازم به ذکر است جریمه زیست محیطی ناشی از شکار هر رأس بز کوهی بر اساس مصوبه ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

گفتنی است شهرستان دزفول علاوه بر مناطق آزاد دارای دو منطقه شکار ممنوع هفت تنان و قلعه شاداب می باشد که از زیستگاه های بسیار خوب کل و بز کوهی در استان خوزستان به شمار می آیند.

۰۳شهریور/۹۹

دستگیری دو نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی در شهرستان دزفول

در پی گشت و کنترل مناطق و شکارگاه های دزفول دو نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی دستگیر و از آنان تعدادی ماهی صید شده کشف و متخلفین به مقامات قضایی معرفی شدند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «هرگونه صید ماهی در اکوسیستم های آبی اعم از رودخانه ها، دریاچه ها و … بدون اخذ پروانه صید از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع و غیر قانونی است و صدور پروانه صید در راستای مدیریت جمعیت آبزیان و بهره برداری اصولی صورت می پذیرد».

گفتنی است رودخانه دز زیستگاه انواع گونه های جانوری و آبزیان بومی نظیر ماهی شیربت، کپور ماهیان است و هرگونه صد ماهی در این رودخانه بدون مجوز قانونی ممنوع است.