۳۱فروردین/۹۳

رها سازي 10 بتانه سنجاب ايراني در جنگل بلوط سگريون دزفول

پس از دستگيري يك محموله سنجاب ايراني توسط مأموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان اهواز در يكي از مغازه هاي فروش پرنده در شهر اهواز ، سنجاب هاي مذكور به زيستگاههاي شمال خوزستان منتقل و توسط مأموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در جنگل بلوط كوه سگريون آزاد سازي و 10 بهله سنجاب ايراني به دامن طبيعت بازگشتند .

۲۷فروردین/۹۳

محكوميت متخلف زنده گيري پرنده شكاري به 3 سال حبس در دزفول

متخلف زنده گيري يك بهله پرنده شكاري سنقر خاكستري از سوي دادگاه جزايي رسيدگي كننده به پرونده به تحمل سه سال حبس و بيست ميليون ريال جزاي نقدي محكوم گرديد . پرنده شكاري مذكور توسط متخلف در زيستگاه هاي شمال خوزستان زنده گيري كه در يك يورتگاه عشايري در منطقه به شكل غير اصولي با هدف عرضه و فروش آن نگهداري گرديد كه توسط مأموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول كشف و متخلف طي شكوائيه كيفري دادسراي عمومي و انقلاب دزفول معرفي و مبلغ بيست ميليون ريال خسارت به طبيعت مطالبه گرديده است .

شايان ذكر است پرندگان شكاري از جمله پرندگان حمايت شده در ايران بوده كه طبق تبصره 2 ماده 13 قانون شكار و صيد هرگونه زنده گيري شكار و صيد و عرضه و فروش و نگهداري گونه هاي مذكور ممنوع و غير قانوني است .

۲۵فروردین/۹۳

جمع آوري 20 رشته تور ماهيگيري در درياچه سد دز

در فصل ممنوعه صيد ماهي با گشت و كنترل آبي درياچه سد دز و رودخانه دز 20 رشته تور ماهيگيري قبل صيد ماهي توسط محيط بانان منطقه شكار ممنوع قلعه شاداب دزفول جمع آوري و از صيد بي رويه آبزيان در فصل زاد آوري جلوگيري بعمل آمد . فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين خصوص گفت : « فصل ممنوعه صيد آبزيان در اكوسيستم هاي آبي _ از 15اسفند ماه تا 15 ارديبهشت ماه در جهت افزايش آبزيان بوده كه در اين مدت زمان هرگونه صيد ماهي در آبها و رودخانه ها ممنوع و غير قانوني است و درياچه سد دز و رودخانه دز يكي از مهمترين ا كوسيستم هاي كشور و زيستگاه انواع آبزيان بومي و ارزشمند است كه از غناي زيستي قابل توجهي برخوردار است . »

شايان ذكر است شهرستان دزفول با دارا بودن تنوع زيستي كم نظير داراي مناطق كوهستاني و جلگه اي از غناي زيستي قابل توجهي در كشور برخوردار است .

۱۱فروردین/۹۳

Easiest Way To Write An Essay

Occasionally, the diss that is very best could be to express very little. Them back knowing their more powerful than you obtain someone. If you’re using the clothes method, wait until they’re wearing some trendy fresh duds and tell them that you like their new top, before expressing: “The person who picks garbage outside my residence up wears the same.” Delay until gym school to offend their skills that are athletic. You are able to quit to confirm it.” “It’s not type of glad viewing you make an effort to fit your whole vocabulary in one single phrase.” “It must be this kind of lonely and lengthy vacation whenever there crosses a thought your mind.” “Surprise me. ادامه مطلب