۳۱اردیبهشت/۹۱

اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی

19 ماه می مصادف با اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی تاکیدی بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی جهانی و جلوگیری از کاهش و نابودی تنوع زیستی در تنها کره قابل زیستن است. امروزه تنوع زیستی در سطوح تنوع گونه ای ،تنوع اکوسیستم و تنوع ژنتیکی بررسی میگردد. کشور ایران به لحاظ برخورداری از تنوع آب و هوایی از جمله کشور های با تنوع زیستی غنی قلمداد میگردد. و نیازمند اقدامات سریع حفاظتی در راستای حفاظت و حراست از تنوع زیستی است. حفاظت از گونه های بحرانی و در خطر انقراض ، حفاظت از زیستگاهها و اکوسیستمهای آسیب پذیز و در نهایت حفاظت از ذخایز ژنتیکی کشور از اولویتهای حفاظت از تنوع زیستی در کشور ایران محسوب میگردد. تلاشهای فراوان سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت و احیاء گونه هایی چون یوز ایرانی ،ببر مازنداران ، سمندر لرستانی ،گوزن زرد ایرانی ،قوچ و میش وحشی ایران و در نهایت آگهی زیستگاههای ارزشمند تحت عنوان مناطق تحت حفاظت بخشی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جهت حفاظت از تنوع زیستی ایران است.

۲۷اردیبهشت/۹۱

آبشار شوی در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران

آبشار شوی زیباترین آبشار ایران و زیستگاه اصلی گونه آندمیک و درذ خطر انقراض سمندر امپراطور (حاجی باریک آب ) در شمال خوزستان پس از اخذ کلیه موافقت نامه ها و پیگیری های فراوان در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار د ارد . فرهاد قلی نزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن اعلام این مطلب از تکمیل پرونده اثر و آگهی آبشار شوی به عنوان اثر طبیعی ملی خبر د اده که در صورت تصویب ،آبشار شوی به عنوان اولین اثر طبیعی ملی خوزستان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور قرار خواهد گرفت .

۲۷اردیبهشت/۹۱

برگزاری کارگروه کاهش آلودگیهای محیط زیست دزفول

اولین نشست کارکروه کاهش آلودگیهای محیط زیست شهرستان دزفول در تاریخ 19/2/91 با حضور مهندس جمال شاکری معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در مرکز تحقیقات زیست محیطی شمال خوزستان بر گزار گردید در این کارگروه که معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی دزفول ،رئیس اداره صنایع و معادن دزفول و رئیس شرکت شهرکهای صنعتی ،آبفا و شهرداری دزفول حضور داشتند ؛مهندس فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن خیر مقدم اهداف تشکیل کارگروه مذکور را کاهش آلاینده های محیط ز یست در سطح شهرستان در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست و کاهش آلودگیها با هم اندیشی و تعامل دستگاههای اجرایی مسئول و ارائه راهکارهای موثر و مفید عنوان و خواستنار همراهی و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان و استان در اجرایی نمودن مصوبات کارگروه مذکور گردیدند. و در ادامه آقای مهندس شاکری معاونت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیبست خوزستان نیز ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت محیط زیست و ضرورت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش آلاینده ها به وظایف سایر دستگاههای اجرایی در همکاری با محیط ز یست در کنترل و کاهش آلودگیهای محیط زیست اشاره و جهت پیگیری مصوبات کارگروه از طریق دستگاههای اجرایی استان اعلام آمادگی نمودند. در این نشست کاهش و کنترل آلودگی رودخانه دز ،کنترل آلودگی هوا و تصفیه فاضلاب شهری ،کاهش صنایعه آلاینده سطح شهرستان و احداث کارخانه بازیافت پسماند شمال خوزستان مهمترین محور های کاری کارگروه تعیین گردیدند.