اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی

19 ماه می مصادف با اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی تاکیدی بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی جهانی و جلوگیری از کاهش و نابودی تنوع زیستی در تنها کره قابل زیستن است. امروزه تنوع زیستی در سطوح تنوع گونه ای ،تنوع اکوسیستم و تنوع ژنتیکی بررسی میگردد. کشور ایران به لحاظ برخورداری از تنوع آب و هوایی از جمله کشور های با تنوع زیستی غنی قلمداد میگردد. و نیازمند اقدامات سریع حفاظتی در راستای حفاظت و حراست از تنوع زیستی است. حفاظت از گونه های بحرانی و در خطر انقراض ، حفاظت از زیستگاهها و اکوسیستمهای آسیب پذیز و در نهایت حفاظت از ذخایز ژنتیکی کشور از اولویتهای حفاظت از تنوع زیستی در کشور ایران محسوب میگردد. تلاشهای فراوان سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت و احیاء گونه هایی چون یوز ایرانی ،ببر مازنداران ، سمندر لرستانی ،گوزن زرد ایرانی ،قوچ و میش وحشی ایران و در نهایت آگهی زیستگاههای ارزشمند تحت عنوان مناطق تحت حفاظت بخشی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جهت حفاظت از تنوع زیستی ایران است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.