آبشار شوی در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران

آبشار شوی زیباترین آبشار ایران و زیستگاه اصلی گونه آندمیک و درذ خطر انقراض سمندر امپراطور (حاجی باریک آب ) در شمال خوزستان پس از اخذ کلیه موافقت نامه ها و پیگیری های فراوان در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار د ارد . فرهاد قلی نزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن اعلام این مطلب از تکمیل پرونده اثر و آگهی آبشار شوی به عنوان اثر طبیعی ملی خبر د اده که در صورت تصویب ،آبشار شوی به عنوان اولین اثر طبیعی ملی خوزستان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور قرار خواهد گرفت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.