بازدید از کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری دزفول

در راستای پیگیری رفع موجبات آلودگی و مشکلات کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری دزفول، رئیس و معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در معیت معاونت عمرانی فرمانداری ویژه این شهرستان از کارخانه مذکور بازدید به عمل آوردند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در خصوص این بازدید گفت: « کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری دزفول در مجاورت منازل مسکونی مهرشهر دزفول قرار دارد و همین امر موجب شده تا فعالیت کارخانه مذکور بر کیفیت هوای منطقه اثر گذار بوده و موجبات نارضایتی شهروندان و ساکنین مهرشهر را به دنبال داشته باشد. این بازدید از آخرین وضعیت کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری دزفول به منظور پیگیری رفع مشکلات و عوامل آلایندگی کارخانه مذکور صورت پذیرفت.»

وی در ادامه افزود: « طی این بازدید مقرر گردید طرح و برنامه سازمان عمران شهرداری دزفول در جهت رفع مشکلات کارخانه مذکور مشخص و برنامه زمانبندی عملیاتی تعریف و مکتوب به فرمانداری و اداره حفاظت محیط زیست اعلام گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.