بازدید و بررسی وضعیت زیست محیطی و بهداشتی شهرک دامپروری گاومیش آباد غربی

با توجه به وضعیت و آلودگی های زیست محیطی شهرک دامپروری گاومیش آباد دزفول به دعوت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول بازدید میدانی شهرک دامپروری مذکور با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست و کارشناسان، نماینده مرکز بهداشت دزفول، مسئول پسماندهای شهرداری دزفول، مسئول دام اداره جهاد کشاورزی دزفول برگزار و در این بازدید راهکارهای رفع و کاهش آلودگی شهرک دامپروری مذکور بررسی گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این بازدید گفت: «پسماندهای دامی و فاضلاب واحدهای دامداری مستقر در شهرک دامپروری گاومیش آباد دزفول نیازمند مدیریت صحیح است و جمع آوری روزانه پسماندهای دامی اقدامی مناسب است که در حال انجام ولی نیازمند ارتقاء و بهبود وضعیت بوده و دفع فاضلاب شهرک دامپروری نیز باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد».

همچنین در این بازدید نماینده مرکز بهداشت و مسئول دام اداره جهاد کشاورزی بر ضروت ساماندهی پسماندها و فاضلاب تأکید و مقرر گردید ضمن طرح موضوع در شورای سلامت، راهکارهای اصولی و عملی ارائه گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.