تخليه زباله به رودخانه دز و آلودگي اكوسيستم آبي

در روز 12 مرداد ماه جريان روان آب زلال و زيباي دز حمل كننده حجم فراواني از زباله ها و انواع پسماندها بوده كه از بامداد تا غروب جريان مذكور هزاران قطعه انواع پلاستيك و ظروف يكبار مصرف در نقاط مختلف رودخانه دز تجمع و ضمن ايجاد منظرگاه نامطلوب موجب تلنباري زباله و آلودگي رودخانه دز گرديد .ورود غير عادي پسماندها از بامداد روز 12 مرداد ماه با بازديد كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست دزفول از رودخانه دز مشاهده و سريعا در جهت علت ورود غير طبيعي بررسي لازم آغاز گرديد. فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين باره ميگويد:(( ورود حجم فرواني از پسماندها به رودخانه دز در محدوده سد انحرافي دز تا پل شناور در روز 12 مردادماه غيرعادي و طبق بررسي هاي بعمل آمده و بازديد از مسير رودخانه مشخص گرديد كه تخليه پسماندهاي تلنبار شده در پشت سد انحرافي دز و باز شدن دريچه ها و تخليه از سد تنظيمي موجب وزود حجم فراواني از پسماندها به اكوسيستم آبي رودخانه و آلودگي محيط زيست گرديده است. تخليه پسماند از دريچه هاي سد تنظيمي قابل كنترل و نيازمند همكاري ادارات مرتبط بويژه شركت بهره برداري آبياري ناحيه شمال و شهرداري دزفول دارد. و منشا پسماندهاي تلنبار شده در پشت سد مذكور تخليه پراكنده پسماندها از تفريحگاه ساحلي پارك دولت ،مجموعه تفريحي كت ها ،پلاژهاي ساحلي دز و فاضلاب شهر چمگلك بوده كه قبل از باز شدن دريچه ها مي بايست جمع آوري و شهرداري دزفول نيز نسبت به اطلاع رساني به گردشگران و استفاده كنندگان از ساحل رودخانه دز در پاركهاي ساحلي از طريق توزيع بروشور و كيسه زباله اقدام نمايد. ))شايان ذكر است رودخانه دز به عنوان سومين رودخانه پرآب كشور شاهرگ حيات اقتصادي شمال خوزستان محسوب كه جريان آن نقش اساسي و مهمي را در پويايي اكوسيستم و محيط زيست منطقه بويژه حيات جنگل هاي پارك ملي و منطقه حفاظت شده دز دارد. و اين اكوسيستم علاوه بر پتانسيلهاي گردشگري زيستگاه انواع آبزيان بومي است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.