رهاسازی 400 قطعه سمندر امپراطور (سمندر لرستانی ) در زیستگاههای طبیعی

پس از کشف 430 قطعه سمندر امپراطور (سمندر لرستانی ) از ایستگاه راه آهن ناحیه زاگرس سمندر ها پس از تحویل از پلیس راه آهن توسط محیط بانان و کارشناسان محیط زیست دزفول در زیستگاه طبیعی آبشار شوی رها سازی گردیدند. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این باره می گوید:((در روز چهارشنبه 8 اسفندماه ماموران پلیس راه آهن ایستگاه تله زنگ ناحیه راه آهن زاگرس موفق به کشف تعداد 430 قطعه گونه جانوری سمندر امپراطور (سمندر لرستانی ) گردیده که سمندر های مذکور با همکاری ماموران انتظامی پلیس راه آهن ناحیه زاگرس و همیار محیط زیست به شهرستان اندیمشک منتقل و تحویل اداره حفاظت محیط زیسیت دزفول گردیدند و پس از تحویل سمندرها مشخص گردید که در اثر محدویت فضای نگهداری تعداد 30 قطعه تلف شده است. بنابراین پس از انتقال سمندرها به ظروف استاندارد و تامین شرایط لازم به زیستگاه طبیعی خود در محدوده آبشار شوی انتقال و در چشمه ها و آبشار شوی رها سازی گردیدند. و همچنین تعداد 120 قطعه از سمندرهای مذکور نیز به منطقه شاهزاده احمد اندیمشک منتقل و توسط محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک رهاسازی شدند. )) رئیس اداره حفاظت محیط ز یست دزفول هدف از زنده گیری و انتقال سمندر امپراطور (لرستانی ) از زیستگاههای طبیعی توسط افراد متخلف را عرضه و فروش این دوزیست زیبا در بازار به همراه ماهیان زینتی در پایان سال عنوان نموده و به اقدامات این اداره در این خصوص از جمله آموزش همیاران ،چاپ و توزیع برشور ،چاپ پوستر  و برگزاری کارگاههای آموزشی و کنترل بازار اشاره نمودند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.