آرشیو دسته: اخبار زیست محیطی

اخبار زیست محیطی

۱۹آذر/۹۲

آغاز تجهيز كتابخانه هاي دزفول به كتابهاي محيط زيست

در راستاي اجراي مصوبات كارگروه آموزش همگاني محيط زيست در دزفول ، نشست هم انديشي اداره كتابخانه هاي عمومي دزفول و اداره حفاظت محيط زيست دزفول برگزار و در اين نشست هم انديشي مقرر گرديد كه كليه كتابخانه هاي دزفول به كتابهاي محيط زيست مجهز گردند . فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول در اين خصوص مي گويد : « با توجه به ضرورت آموزش به شهروندان پيرامون محيط زيست و حفاظت از آن ، كتاب يكي از مهمترين ابزارهاي اطلاع رساني و آموزش در اين زمينه مي باشد بنابر اين با همكاري اداره كتابخانه هاي دزفول طرح تجهيز كتابخانه هاي دزفول و همچنين ايستگاههاي مطالعات شهري و ايستگاههاي مطالعات تاكسي هاي شهري مجهز به كتابهاي  محيط زيستي آغاز گرديده است . » شايان ذكر است كارگروه آموزش همگاني دزفول مصوبات متعددي پيرامون آموزش در خصوص آموزش شهروندان در دست اجرا دارد .

۱۷آذر/۹۲

محكوميت يك متخلف صيد با جريان الكتريسيته به سي ضربه شلاق در دزفول

در پي دستگيري يك متخلف صيد غيرمجاز بوسيله جريان الكتريسيته و دستگاه الكترو شوك در رودخانه دز ، و ارائه شكوائيه اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول و پيگيري مطلوب شكوائيه متخلف مذكور بدليل صيد غيرمجاز 300 قطعه ماهي رودخانه اي بوسيله جريان الكتريسيته و همچنين تمرد از محيط بانان از سوي دادگاه جزايي دزفول علاوه بر محكوميت به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي به سي ضربه شلاق محكوم گرديدند . متهم مذكور از متخلفين با سابقه صيد غير مجاز ماهيان رودخانه دز مي باشد . فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين خصوص ميگويد « صيد ماهي بوسيله جريان الكتريسيته استفاده از الكترو شوك از روشهاي صيد غير مجاز بوده كه موجب كشتار آبزيان در اكوسيستم آبي مي گردد و به همين دليل با متخلفين استفاده از اين روش غير مجاز برخورد جدي بعمل مي آيد . » رودخانه دز سومين رودخانه پر آب كشور و زيستگاه انواع آبزيان و پرندگان و پستانداران وحشي بوده كه نقش اساسي را در شكل گيري اكوسيستم هاي مهمي چون پارك ملي و منطقه حفاظت شده دز دارد .

 

۰۵آذر/۹۲

رها سازي سه بهله جغد انبار در طبيعت دزفول

 

پس از تحويل سه بهله جغد انبار ، پرندگان مذكور توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در طبيعت رها سازي گرديدند. اين سه بهله جغد انبار توسط يكي از شهروندان در يك انباري كارگاه زنده گيري و به باغ پرندگان دزفول تحويل كه با همكاري باغ پرندگان دزفول ، پرندگان مذكور توسط محيط بانان در طبيعت رها سازي گرديدند . شايان ذكر است جغد انبار بيشترين گستردگي را در جغد ها دارد و اين خانواده يكي از دو خانواده اصلي جغدها را تشكيل ميدهد و جغد انبار از گونه هاي بومي ايران است كه زيستگاه آن مناطق جنوب غرب كشور مي باشد.

۰۵آذر/۹۲

برگزاري كلاسهاي آموزشي طرح ملي محيط يار در دزفول

با آغاز طرح ملي محيط يار در دزفول ، كلاسهاي آموزشي طرح مذكور در سطح 10 مدرسه منتخب در حال برگزاري است. در اين كلاس هاي آموزشي مربيان طرح ملي محيط يار آموزشهاي لازم را به دانش آموزان مقطع ابتدايي ارائه مي نمايند. فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين خصوص مي گويد « طرح ملي محيط يار يك طرح منظم آموزشي است كه با هدف ارتقاء آگاهي و دانش دانش آموزان نسبت به محيط زيست با همكاري اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول و انجمن آوان سبز در سطح مدارس مقطع ابتدايي شهرستان دزفول آغاز گرديده است و كلاس هاي آموزشي در حال برگزاري است. در حين ارائه آموزشهاي لازم ، محيط ياران انتخاب و آموزشهاي ويژه محيط ياران آغاز خواهد گرديد.